A Kuratórium ügyrendje

A zentai Pro Scientia Naturae Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) Alapszabályának 11. szakasza alapján az Alapítvány Kuratóriuma 2015.11.12- én, Zentán megtartott ülésén meghozza a

PRO SCIENTIA NATURAE ALAPÍTVÁNY
KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJÉT

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. szakasz

Ezen Ügyrenddel a zentai Pro Scientia Naturae Alapítvány Kuratóriumának (a továbbiakban: Kuratórium) munkamódja és döntéshozatala kerül rendezésre.

2. szakasz

A Kuratórium összetételét és hatáskörét az Alapítvány Alapszabálya szabályozza.

 

II. AZ ÜLÉSEK ÖSSZEHÍVÁSA

3. szakasz

A Kuratórium üléseken hozza meg döntéseit, kivéve ha az ezen Ügyrend, illetve az Alapítvány Alapszabálya másként nem rendelkezik.

A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke, távollétében az általa meghatalmazott személy hívja össze.

A Kuratórium ülését legkevesebb két kuratóriumi tag indítványára is össze kell hívni, mely esetben az indítványnak tartalmaznia kell a javasolt napirendi pontokat.

Az ülések összehívása írásos (tehát nem szóbeli) meghívóval történik legkevesebb 3 (három) nappal az ülés megtartásának kijelölt időpontja előtt.

Sürgős esetekben rendkívüli ülés is összehívható telefonon vagy más telekommunikációs eszköz segítségével legfeljebb az ülést megelőző napon, a napirend szóbeli ismertetése után.

A Kuratórium ülésein a Kuratórium elnökének döntése alapján tanácskozási joggal részt vehetnek olyan személyek is, akik nem tagjai a Kuratóriumnak.  A Kuratórium üléseire meg kell hívni az Alapítvány elnökét és tiszteletbeli tagjait, akik tanácskozási joggal vesznek részt az üléseken.

Az ülés szükség szerint kerül összehívásra a hatályos előírásokkal összhangban, de minden esetben amikor az szükséges a törvényes működés biztosítása érdekében.

 

III. NAPIREND

4. szakasz

Az ülések meghívóihoz mellékelni kell a napirendi előterjesztéseket.

A napirendi pontokat a Kuratórium elnöke és kivételes esetekben jelen Ügyrend 3. szakasza 3. bekezdése szerint a kuratórium tagja terjeszti elő.

A napirendi pontokhoz, melyekről a Kuratórium döntést hoz, a napirendi pont előterjesztőjének mellékelnie kell a háttér-dokumentációt és lehetőség szerint a javaslat szövegét is.

 

IV. A KURATÓRIUM ÜLÉSE, TANÁCSKOZÁSA ÉS HATÁROZATHOZATALA

5. szakasz

A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke, távollétében az általa meghatalmazott személy vezeti. A Kuratórium képviseletét a Kuratórium elnöke, távollétében az általa meghatalmazott személy látja el az Alapítvány Alapszabályával összhangban.

Az ülés napirendjéről a Kuratórium vita nélkül határoz.

Az ülés napirendje egyes pontjainak megtárgyalása, illetve az abban szükséges döntéshozatal kellő megindokolása mellett elnapolható.

6. szakasz

A Kuratórium határozatképességéhez a kuratóriumi tagok többségének a jelenléte szükséges, kivéve ha ezen Ügyrend és az Alapítvány Alapszabálya másként nem rendelkezik.

7. szakasz

A döntéshozatalt minden esetben megelőzi a napirend előterjesztése a szükséges indoklással.

A Kuratórium tagjai ezután vitát kezdeményezhetnek, illetve kifejthetik álláspontjukat és észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban.

A vita szigorúan csak a döntéshozatal tárgyára korlátozódhat.

A vita folyamán a Kuratórium tagjai a napirendi ponttal kapcsolatosan módosítási javaslattal élhetnek.

8. szakasz

A Kuratórium a döntéseit a jelen lévő tagok szavazattöbbségével hozza meg, kivéve ha ezen Ügyrend és az Alapítvány Alapszabálya másként nem rendelkezik.

A Kuratórium elnökének, illetve többi tagja mindegyikének egy-egy szavazata van.

Szavazategyenlőség esetén a Kuratórium elnökének, távollétében az ülést vezető személynek a szavazata dönt.

9. szakasz

A Kuratórium a döntéseit nyílt szavazással hozza.

A Kuratórium a döntéseit írásos formában a jegyzőkönyv tartalmazza.

 

V. DÖNTÉSHOZATAL KIVÉTELES ESETEKBEN

10. szakasz

A Kuratórium elnöke kezdeményezheti az elektronikus posta (e-mail) útján történő döntéshozatalt az általa meghatározott esetekben.

A Kuratórium előzetes jóváhagyása szükséges az elektronikus posta (e-mail) útján történő döntéshozatalhoz. A kezdeményezést, a Kuratórium elnökén kívül, legalább három kuratóriumi tagnak kell támogatnia.

A kezdeményezést elutasítják, ha a jelen szakasz 2. bekezdése szerinti feltétel nem teljesül.

Az elektronikus posta (e-mail) útján történő döntéshozatal érvényes, és az elektronikus ülés megtartottnak minősül, ha az elektronikus úton kiküldött napirendi pontokról a meghatározott időpontig a kuratóriumi tagok többsége szavaz.

A szavazatot elektronikus úton kell elküldeni.

Ha valamelyik kuratóriumi tag nem szavaz a kijelölt határidőig, döntése nem minősül sem igennek, sem nemnek, sem pedig tartózkodásnak.

A döntést a határidőn belül szavazó kuratóriumi tagok egyszerű többsége határozza meg.

A Kuratórium elnökének tájékoztatni kell a kuratóriumi tagokat és az Alapítvány elnökét az elektronikus szavazás eredményéről.

11. szakasz

Sürgős esetekben a Kuratórium elnöke kezdeményezheti az SMS üzenet, illetve e-mail szavazat útján történő döntéshozatalt.

Sürgős esetnek minősül, ha a konkrét körülményektől függően 24 óra vagy kevesebb időn belül kell a Kuratóriumnak döntenie.

A Kuratórium elnöke telefonon értesíti a Kuratórium tagjait a döntéshozatal tárgyáról, akik a telefonos megkeresést követően kötelesek a telefonbeszélgetés során szóban adott szavazatukat írásos formában, e-mail vagy pedig SMS üzenet formájában is megerősíteni a telefonos-szóbeli szavazat után legkésőbb 5 órával. A Kuratórium elnöke köteles saját szavazatát szintén írásban rögzíteni.

Ezen szakasz értelmében a döntés érvényesnek minősül, ha a Kuratórium tagjainak több mint fele megerősítette szóban adott szavazatát az ezen szakasz 3. bekezdése szerint.

A Kuratórium elnökének tájékoztatni kell a kuratóriumi tagokat és az Alapítvány elnökét a szavazás eredményéről.

Az ezen szakasz értelmében történő döntéshozatal nem minősül ülésnek.

 

VI. JEGYZŐKÖNYV

12. szakasz

Minden ülés munkájáról írásos jegyzőkönyv készül az ülés során felvételezett hanganyag alapján. A jegyzőkönyvvezető személyét az ülést vezető személy jelöli ki.

A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés megtartásának helyét és idejét, a napirendi pontokat, a jegyzőkönyvvezető és az ülést vezető személy nevét, a szavazások eredményét, kuratóriumi tagok rövid észrevételeit a napirendi pontokkal kapcsolatban, esetleges határozatképtelenségét stb.

Az a döntés, amelyet a jegyzőkönyv vagy ahhoz tartozó  hanganyag nem tartalmaz, semmisnek tekinthető.

Minden döntésről készülhet jegyzőkönyvi kivonat.

Bármely tag kérheti a saját különvéleményének a kihangsúlyozását, illetve a jegyzőkönyvben történő külön kiemelését.

A jegyzőkönyv mellékletét képezik az aláírt jelenléti ívek az ülés összehívását igazoló bizonyítékokkal, a napirend mellékleteivel és háttéranyagával együtt, valamint az ülésről készült hanganyag.

A jegyzőkönyvet az ülést vezető személy, illetve a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

13. szakasz

Elektronikus kezdeményezés esetén az elektronikus szavazásról önálló jegyzőkönyv készül, melynek szerves részét képezik a kinyomtatott e-mailek (szavazatok).

A 11. szakasz szerinti döntéshozatalról külön jegyzőkönyv készül, melyen a Kuratórium soron következő ülésén a Kuratórium tagjai aláírásukkal hitelesítik az SMS üzenet, illetve e-mail útján adott szavazatukat.

Ezen szakasz szerinti jegyzőkönyveket a Kuratórium elnöke és az általa megbízott jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

 

VII. A KURATÓRIUM TAGJAINAK TÉRÍTÉSE

14. szakasz

A Kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban részesülnek az Alapítvány Alapszabályával összhangban.

 

VIII. A KURATÓRIUM ÜLÉSÉNEK MEGSZAKÍTÁSA,
ILLETVE ELHALASZTÁSA

15. szakasz

Az ülés megszakításra kerül:

  • ha a tagok elhagyják az ülést, és a testület határozatképtelenné válik;
  • ha a tárgyalandó napirendi pontok jellege miatt a tervezett időpontban az ülés nem fejezhető be;
  • ha rendbontásra kerül sor az ülésen, és a munka rendes menete nem biztosítható.

Az ülés megszakítását és elhalasztását az ülést vezető személy rendeli el.

A megszakított ülésnek legkésőbb 10 napon belül folytatódnia kell.

Az elhalasztott ülés folytatását szintén a Kuratórium elnöke, távollétében az ülést vezető személy rendeli el.

 

IX. RENDFENNTARTÁS AZ ÜLÉSEN

16. szakasz

A rendfenntartás céljából elrendelt intézkedéseket, úgy is mint figyelmeztetés, újbóli figyelmeztetés, az ülésről való elbocsátás az ülést vezető személy rendeli el, és azok jegyzőkönyvbe kerülnek.

 

X. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

17. szakasz

Ezen Ügyrend alkalmazásáról a Kuratórium elnöke, illetve távollétében az ülést vezető személy gondoskodik.

Ezen Ügyrend módosítását a Kuratórium elnöke vagy a Kuratórium legalább 3 tagja kezdeményezheti.

Az Ügyrend és módosításánek elfogadásához a kuratóriumi tagok többségének a szavazata szükséges.

18. szakasz

Ezen Ügyrend rendelkezéseinek tolmácsolását a Kuratórium adja.

19. szakasz

Ezen Ügyrend az elfogadásának napján lép hatályba.

A Kuratórium Elnöke