Statut

На основу члана 33 став 4 Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС,“ бр. 88/2010 и 99/2011 – др. закон) Кураториј Фондације “Pro Scientia Naturae”, Сента је на седници одржаној дана 15. маја 2017. године у Сенти усвојио у пречишћеном тексту

СТАТУТ
ФОНДАЦИЈЕ “PRO SCIENTIA NATURAE”, СЕНТА

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Правни субјективитет
Члан 1

Фондација “Pro Scientia Naturae”, Сента (у даљем тексту: Фондација) је самостална, непрофитна, невладина и од политичких партија независна организација, основана на неодређено време, у циљу остваривања привредне, научне, образовне, културне и политичке сарадње и обезбеђивања услова за остваривање опште прихваћених пројеката и програма који имају за циљ развој едукације свесне еколошке производње.

Фондација има својство правног лица и за обавезе преузете у правном промету одговара целокупном својом имовином.

Назив
Члан 2

Назив Фондације на српском језику гласи: Фондација “Pro Scientia Naturae”, Сента.

Назив Фондације на мађарском језику – језику националне мањине гласи: Pro Scientia Naturae Alapítvány, Zenta.

Назив Фондације на енглеском језику гласи: Foundation “Pro Scientia Naturae”, Senta.

Седиште Фондације
Члан 3

Седиште Фондације, из којег се управља активностима Фондације у складу са законом, је у Сенти, Поштанска бр. 18.

Печат Фондације
Члан 4

Печат Фондације је округлог облика, пречника 38 мм.

Текст печата Фондације уписан у концентричном кругу на ивици печата, и то на спрском језику и ћириличним писмом: Фондација, на мађарском језику и мађарском латиничном писмом: Alapítvány, и на енглеском језику и енглеском латиничном писмом: Foundation, са тачкама у средини и између сваке речи.

Унутар овог уписа у средишњем делу печата, једне испод друге, стоје латинске речи великим латиничним словима: PRO SCIENTIA NATURAE, а испод последње речи стоји на српском језику ћириличним писмом: Сента, и на мађарском језику и мађарским латиничном писмом: Zenta.

О употреби печата Фондаицје Кураториј доноси посебну одлуку.

Штамбиљ Фондације
Члан 5

Штамбиљ Фондације је следећег изгледа:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О употреби штамбиља Фондаицје Кураториј доноси посебну одлуку.

Циљеви Фондације
Члан 6

Циљеви Фондације су:

 1. истраживање, популаризација и развијање различитих грана природних наука, са посебним освртом на пољопривреду и екологију,
 2. извођење едукационих програма различитих нивоа, типа и садржаја,
 3. успостављање непосредне сарадње, комуникације и контаката научних институција и факултета и других установа високог образовања земаља у Европи,
 4. повезивање и сарадња ученика и студената кроз организовање тематских летњих и зимских академија, саветовања, округлих столова,
 5. унапређивање животне средине, туризма и економије, као и културне сарадње младих на плану образовања и културе,
 6. остваривање научне, образовне, привредне и културне сарадње са научним институцијама из различитих земаља света,
 7. развој, унапређење постојећих облика сарадње,
 8. унапређивање размене информација и искустава из области природне науке, образовања, економије и културе,
 9. успостављање тесније сарадње представника образовних и научних институција, привредних субјеката и комора, као и заједничко учешће истих у остваривању неопходних средстава на расписаним конкурсима и тендерима,
 10. презентација научних, еколошких, пољопривредних, културних и других друштвених вредности Републике Србије и АП Војводине државама и народима у Европи и свету,
 11. укључивање Републике Србије и АП Војводине у европске токове живота, рада и производње,
 12. допринос убрзавању процеса европске интеграције Републике Србије и других земаља у региону,
 13. образовање млађих и старијих генерација за остваривање циљева Фондације,
 14. успостављање и унапређивање сарадње са сличним организацијама и институцијама у Републици Србији и иностранству.

 

Члан 7

Ради остваривања циљева из члана 6 овог Статута Фондација нарочито:

 1. тражи и обезбеђује институционалну позадину за вршење делатности Европских едукационих и истраживачких установа, при чему доприноси развоју стручног нивоа региона и саме Војводине,
 2. организује конференције, саветовања, семинаре и друге сусрете научних стручњака из области пољопривреде и екологије,
 3. организује научне, привредне и културне манифестације, концерте, изложбе, сајмове и друге видове презентације разних друштвених вредности,
 4. бави се издавачком делатношћу,
 5. организује курсеве и друге видове образовања,
 6. организује студијска путовања,
 7. бави се научним и истраживачким радом, у вези остваривања циљева Фондације,
 8. иницира, организује и реализује формалну и информалну сарадњу са Удружењем Баштована, Сента (у даљем тексту: оснивач), сличним организацијама и институцијама у Републици Србији и иностранству,
 9. сарађује са међународним организацијама и органима са јавним овлашћењима Републике Србије и других држава у региону и целом свету,
 10. тражи и по могућностима обезбеђује средства и услове за стипендирање студената и ученика као и за реализацију циљева Фондације,
 11. пружа услуге давања агрономских и других савета.

 

2. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Органи Фондације
Члан 8

Органи Фондације су Кураториј који је у положају управног одбора и Председник Фондације који је у положају управитеља, у складу са законом.

 

2.1 Кураториј

Састав Кураторија
Члан 9

Кураториј управља Фондацијом.

Кураториј има 6 чланова.

Кураториј може имати почасне чланове који се бирају на предлог најмање два члана Кураторија од стране Кураторија. Почасни чланови Кураторија могу активно да учествују на седницама Кураторија без права гласа.

Именовање и опозив чланова Кураторија
Члан 10

Чланове Кураторија именују и опозивају оснивач и суоснивачи фондације, по решењу сваког понаособ, у којој свако именује по једног члана.

Кураториј из редова својих чланова бира председника на период свог мандата.

Председник и чланови Кураторија именују се или бирају на мандатни период од четири године са могућношћу реизбора или реименовања. За чланове Кураторија не може се именовати лице које је у радном односу код Фондације.

Седнице Кураторија
Члан 11

Кураториј има пословник о раду.

Кураториј одлучује на седницама. Изузетно Кураториј може да одлучује електронским путем, путем СМС поруке или на други начин у случајевима предвиђеним свом пословником о раду.

Председник Кураторија сазива, утврђује предлог дневног реда и председава седницама Кураторија.

У случају спречености председника Кураторија седнице сазива и њима руководи лице кога он овласти.

 Делатност Кураторија
Члан 12

Кураториј:

 1. доноси Статут и друге опште акте Фондације и њихове измене,
 2. даје аутентично тумачење одредаба Статута,
 3. доноси пословник о свом раду,
 4. доноси финансијски план и завршни рачун и наведене документе шаље Оснивачу, и Суоснивачима,
 5. одлучује о начину коришћења имовине Фондације,
 6. именује и разрешава Председника Фондације,
 7. одлучује о приступању физичких и правних лица Фондацији, у својству суоснивача,
 8. одлучује о промени назива и седишта,
 9. одлучује о промени циљева, статусним променама, престанку Фондације и расподели њене имовине,
 10. по потреби доноси план рада Фондације и закључује друге стратегије о сарадњи,
 11. обавља друге послове у складу са законом, одлуком о оснивању Фондације и Статутом.

Чланови и председник Кураторија имају право на накнаду за свој рад и путне трошкове, у складу са посебном одлуком Кураторија.

Доношење одлуке Кураторија
Члан 13

Кураториј пуноважно одлучује ако је присутно више од половине од укупног броја чланова, и одлуке доноси већином гласова присутних чланова, осим ако овим Статуом и пословником Кураторија није другачије прописано.

Престанак чланства у Кураторију
Члан 14

Чланство, укључујући у функцију председника Кураторија престаје:

 1. истеком мандата,
 2. опозивом од стране Оснивача и Суоснивача, са тренутним дејством,
 3. оставком, 15-ог дана након оставке,
 4. губитком пословне способности,
 5. смрћу,
 6. и у другим случајевима предвиђеним законом и овим Статутом.

Члан и председник Кураторија могу поднети оставку у било које време Оснивачу или Суоснивачима који су их делегирали.

У случају престанка чланства у Кураторију, Оснивач или Суоснивачи који имају право именовања, у року од 15 дана имају обавезу допуне члана.“

2.2 Председник Фондације

 Именовање Председника Фондације
Члан 15

Председника Фондације именује и разрешава Кураториј већином гласова од укупног броја чланова, на писани предлог најмање три његова члана. За Председника фондације може се изабрати особа која располаже са факултетском дипломом из области аграра и научним звањем из области аграра.

Мандат Председника Фондације траје четири године, са могућношћу реизбора.

Делатност Председника Фондације
Члан 16

Председник Фондације:

 1. заступа Фондацију и одговара за законитост његовог рада,
 2. води послове и текуће послове Фондације у складу са одлукама Кураторија,
 3. подноси Кураторију предлог за финансијски план и завршни рачун,
 4. врши права и обавезе послодавца у односу на запослене Фондације,
 5. обавља друге послове у складу са законом и овим Статутом.

Председник Фондације има право на накнаду за свој рад и путне трошкове, у складу са посебном одлуком Кураторија.

У случају спречености Председника фондације обавезе из става 1 овог члана преузима лице кога дотични писмено овласти.

Председник Фондације као и лице из става 3 овог члана има обавезу да усмено обавести чланове Кураторија о мерама и пословима које предузима у току представљања и заступања Фондације на почетку сваке седнице Кураторија.

Престанак дужности Председника Фондације
Члан 17

Дужност Председника Фондације престаје:

(1) истеком мандата,
(2) разрешењем,
(3) оставком,
(4) губитком пословне способности,
(5) смрћу,
(6) и у другим случајевима предвиђеним законом и овим Статутом.

У случају престанка дужности Председника Фондације због разлога из става 1 овог члана Кураториј именује новог Председника најкасније у року од 7 дана од дана престанка чланства ранијег.

Оставка Председника Фондације
Члан 18

Председник Фондације може поднети оставку у свако доба у писаном облику.

Оставка се доставља Кураторију најмање 15 дана пре дана које је Председник Фондације навео као дан престанка мандата.

Разрешење Председника Фондације
Члан 19

Кураториј разрешава Председника Фондације из следећих разлога:

 1. ако у обављању дужности не поступа савесно и са пажњом доброг домаћина,
 2. ако приликом вршења послова који се односе на обављање привредне делатности Фондације, не поступа са пажњом доброг привредника,
 3. ако користи имовину Фондације у личном интересу,
 4. ако својим поступањем у току вршења делатности у име Фондације нанесе материјалну, односно нематеријалну штету Фондацији.

2.3 Организационе јединице Фондације

Члан 20

Кураториј може образовати организационе јединице Фондације, посебном одлуком.

Организационе јединице немају својство правног лица.

Организационе јединице се образују ради ефикаснијег обављања административних послова и стручне делатности Фондације у складу циљевима Фондације из овог Статута и одлуке о оснивању Фондације.

Канцеларија за иновације у пољопривреди „др Јанош Берењи“
Члан 21

Канцеларија за иновације у пољопривреди „др Јанош Берењи“ (даље Канцеларија) је организациона јединица Фондације без својства правног лица, образована ради ефикаснијег обављања административних послова и стручне делатности Фондације, што нарочито обухвата: представљање и увођење иновационих технологија за пољопривреднике у АП Војводини; oрганизовање стручних обука и доквалификација у циљу подстицања развоја региона, укључујући и остваривање и обезбеђивање услова мастер и докторских студија, са посебним освртом на важност научног подмлађивања у светлу прикључивања Србије Европској унији; oрганизовање наставе ради представљања и тачне примене важеће правне регулативе; потраживање стручних развојних пројеката и учешће у њиховој реализацији; cтручна сарадња са надлежним органима у изради прописа у складу са потребама региона; допринос стварању и проширењу добре производне и продајне праксе; истраживање, евидентирање и широко представљање индивидуалних друштвених вредности у АП Војводини; успостављање и одржавање стручних односа у Србији и иностранству.

Фондација активно сарађује са оснивачем преко Канцеларије.

Послови Канцеларије могу да се обављају и у Сенти, под адресом ул. Карађорђева 52.

3. ИМОВИНА И СРЕДСТВА ФОНДАЦИЈЕ

 Средства Фонације
Члан 22

Средства Фондације могу да чине:

(1) оснивачка средства у складу са одлуком о оснивању Фондације,
(2) средства донатора, поклони, камате на орочена средства и
(3) остала, друга законом одређена средства.

Средства Фондације су у приватној својини.

Фондација је власник непокретности у Сенти, ул. Карађорђева 52 у којој се обављају поједини послови Фондације у складу са циљевима Фондације.

Начин стицање имовине
Члан 23

Фондација може стицати имовину од добровољних прилога, поклона, донација, финансијских субвенција, заоставштина, камата на улоге, закупине, ауторских права, дивиденди и других прихода остварених на законом дозвољен начин.

Члан 24

Поклони, легати, добровољни прилози који се наменски поклањају или уступају Фондацији, користе се у складу са жељом дародавца.

Кураториј је дужан да упозори дародавца у које намене је Фондација основана, те да се само за исте може користити, о чему дародавац даје писмену изјаву.

Члан 25

Домаћа и страна правна и физичка лица, који желе да допринесу остваривању циљева Фондације могу постати донатори Фондације, под истим условима.

Донирање средстава врши се уплатом новчаних средстава на жиро-рачун Фондације, односно преносом покретне или непокретне имовине, односно права на Фондацију.

Правила коришћења средстава Фондације
Члан 26

Средства Фондације користе у сврхе које су одређене овим Статутом и то:

(1) за остваривање циљева Фондације из члана 6 овог Статута,
(2) за трошкове управљања и рада Фондације,
(3) за друге намене, у складу са Законом и овим Статутом, које утврди Кураториј, финансијским планом или посебном одлуком.

Фондација је дужна да средствима поступа са пажњом доброг домаћина.

Члан 27

Коришћење средства врши се на основу финансијског плана, који доноси Кураториј за текућу календарску годину, у складу са овим Статутом.

Финансијски план Фондације може се мењати у току године по истом поступку по којем је донет.

Привредна делатност
Члан 28

Фондација стиче приходе непосредним обављањем привредне делатности, и то:
74.90 – Остале стручне, научне и техничке делатности,
85.59 – Остало образовање,
94.99 – Делатност осталих организација на бази учлањења.

Фондација обавља привредну делатност као споредну делатност, искључиво у вези са циљевима из члана 6 овог Статута.

4. ЈАВНОСТ РАДА

Остваривање јавности рада
Члан 29

 Рад Фондације је јаван.

Јавност рада Фондације се обезбеђује објављивањем годишњег извештаја о раду путем интернета, публикација, саопштења за јавност или на други подоган начин.

У име Фондације јавности се могу обратити Председник Кураторија, Председник Фондације и лице кога Председник Фондације посебно овласти ради обавештавања јавности о делатности Фондације.

Заштита података о личности
Члан 30

Председник и чланови Кураторија, Председник Фондације као и друга лица која по другом основу учествују у остваривању циљева Фондацијом не смеју изнети јавности податке о личности до којих су дошли у току вршења делатности Фондације, без дозволе лица на које се подаци односе, у складу са законом.

Фондација има обавезу да у току обављања своје делатности води рачуна о примени закона који регулише заштиту података о личности.

 

5. ПРИСТУПАЊЕ У СВОЈСТВУ СУОСНИВАЧА

Члан 31

Одлуку о приступању физичких или правних лица Фондацији у својству суоснивача доноси Кураториј већином гласова од укупног броја чланова.

Уговор о приступању закључују Председник Фондације и лице које приступа Фондацији у својству суоснивача, на основу посебне одлуке Кураторија из става 1 овог члана.

Потписи на уговору о приступању морају бити оверени у складу са законом.

Уговор о приступању се доставља благовремено органу надлежном за послове уписа и вођења регистра фондација ради уписа података у регистар о лицу које је приступило у својству суоснивача.

 

6. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРЕСТАНАК РАДА ФОНДАЦИЈЕ

Члан 32

О статусним променама, промени правне форме и престанку рада Фондације Кураториј доноси одлуку већином гласова од укупног број чланова када престану или када се мењају услови за остваривање циљева Фондације, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

У случају престанка рада Фондације имовина Фондације пренеће се на оснивача Фондације, тј. на Удружење Баштована Сента, Сента, Поштанска 18.

7. ПОСТУПАК ЗА ИЗМЕНУ СТАТУТА

 Члан 33

Измене и допуне Статута врши Кураториј.

Најмање три члана Кураторија може да иницира измене и допуне Статута подношењем предложених измена у писаном облику председнику Кураторија.

Председник Кураторија је дужан да најкасније у року од 15 дана од подношења предложених измена сазове седницу Кураторија са дневним редом на којем је разматрање и одлучивање о иницијативи.

У случају да председник Кураторија у утврђеном року не сазове седницу, подносиоци иницијативе су овлашћени да сазову седницу у наредних 10 дана са дневним редом из става 3 овог члана. Тако сазваној седници председава један од подносиоца иницијативе.

Кураториј усваја измене Статута већином гласова од укупног броја чланова Кураторија.

 

8. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 Члан 34

Усвајањем овог Статута аутоматски престаје мандат чланова Кураторија и Председника Фондације.

Именовање чланова Кураторија и Председника Фондације у складу са овим Статутом се мора спровести најкасније у року од 60 дана од усвајања овог Статута.

До именовања чланова Кураторија и Председника Фондације у складу са овим Статутом текуће послове врше чланови Кураторија и Председник Фондације чији је мандат усвајањем овог Статута престао.

Члан 35

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о задужбинама и фондацијама.

Члан 36

Даном усвајања овог Статута престаје да важи Статут Фондације у пречишћеном тексту од 12. новембра 2015. године.

Члан 37

Овај Статут ступа на снагу даном доношења.

Председник Кураторија